10 principles of good design

10 príspevkov pre 10 princípov

Každý príspevok obsahuje dve strany. Na platforme LinkedIn budú publikované ako dvoj-stranová prezentácia. Na prvej strane je poradie a text pravidla. Na druhej strane je uvedené jeho plné znenie.

Pre každý príspevok je pripravený aj komentár popisujúci príspevok. Aktuálne sú texty pripravené v slovenskom a nemeckom jazyku.

1 — Dobrý dizajn je inovatívny

SK: 💡 VALTA Engineering má svoj unikátny štýl pri tvorbe dizajnu. 🖼 Náš štýl je výsledkom vplyvov kultúr Európy (nemecký pohľad na funkčnosť, severský dizajn v svojej jednoduchosti). Svoju stopu v nás zanechal aj Dieter Rams, ktorého výstupy sú unikátnym spojením funkčnosti a minimalizmu. 🔔 Aj preto sme sa rozhodli postupne publikovať jeho “10 pravidiel dobrého dizajnu” aj s naším krátkym komentárom.

DE: 💡 VALTA Engineering hat einen eigenen, einzigartigen Designstil. 🖼 Unser Stil ist das Ergebnis des Einflusses der europäischen Kulturen (deutsche Auffassung von Funktionalität, nordisches Design in seiner Einfachheit). Auch Dieter Rams hat uns seinen Stempel aufgedrückt, dessen Ergebnisse eine einzigartige Kombination aus Funktionalität und Minimalismus sind. 🔔 Deshalb haben wir beschlossen, seine “10 Regeln für gutes Design” mit unserem kurzen Kommentar zu veröffentlichen.

2 — Dobrý dizajn robí produkt užitočným

SK: 💡Dnešným príspevkom pokračujeme v našom seriály „10 pravidiel dobrého dizajnu“. V tomto pravidle je zhmotnené veľa z toho čím sa riadime aj v našom tíme. ✌️Je to v podstate definícia minimalizmu. Úžitok a funkčnosť sú prvoradé. Dobrý dizajn podporuje a vysvetľuje použitie. Výsledná krása 💎vzniká samovoľne ako dôležitý vedľajší prejav funkčnosti.

DE: 💡Mit dem heutigen Beitrag setzen wir unsere Serie “10 Regeln für gutes Design” fort. In dieser Regel ist vieles von dem enthalten, was wir in unserem Team befolgen. ✌️Es ist im Grunde die Definition von Minimalismus. Nützlichkeit und Funktionalität stehen an erster Stelle. Gutes Design unterstützt und erklärt den Gebrauch. Die daraus resultierende Schönheit 💎ergibt sich spontan als wichtiger Nebeneffekt der Funktionalität.

3 — Dobrý dizajn je estetický

SK: 💡 Sledujete naše úvahy o 10 pravidlách dizajnu? V minulom príspevku sme tvrdili, že dobrý dizajn je užitočný. Do dizajnu nesmieme pridať nič, čo by obmedzilo funkčnosť. ☝️Dnešné pravidlo nám k tomu pridáva dôležitú správu. Všetky funkčné prvky musia byť krásne a ako celok harmonické🦋. Výsledkom je estetika celku. Používanie takýchto produktov nám prinášajú úžitok a potešenie. Áno, produkty zlepšujú náš život😃.

DE: 💡Verfolgen Sie unsere Überlegungen zu den 10 Regeln des Designs? In unserem letzten Beitrag haben wir argumentiert, dass gutes Design nützlich ist. Wir dürfen dem Design nichts hinzufügen, was die Funktionalität einschränkt. ☝️Die heutige Regel fügt eine wichtige Botschaft für uns hinzu. Alle funktionalen Elemente müssen als Ganzes schön und harmonisch sein🦋. Das Ergebnis ist die Ästhetik des Ganzen. Die Verwendung solcher Produkte bringt uns Nutzen und Freude. Ja, Produkte verbessern unser Leben😃.

4 — Dobrý dizajn robí produkt zrozumiteľným

SK: Ak sledujete náš seriál pozorne, určite ste si všimli, že sa jednotlivé pravidlá navzájom podporujú a rozvíjajú🪴. V predchádzajúcich pravidlách sme hovorili o tom, že dizajn podporuje funkčnosť a jeho estetika spríjemňuje používanie. 🧑‍🔬 Skúškou správnosti dobrého dizajnu je preto jeho zrozumiteľnosť. Ak pri testovaní produktu vidíme, že náš produkt nepotrebuje návod, je používaný intuitívne vieme že sme produkt navrhli správne✌️.

Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design“.

DE: Wenn Sie unsere Serie aufmerksam verfolgt haben, werden Sie bemerkt haben, dass die verschiedenen Regeln sich gegenseitig unterstützen und aufeinander aufbauen🪴. In früheren Regeln haben wir darüber gesprochen, wie Design die Funktionalität fördert und Ästhetik die Nutzung angenehmer macht. 🧑‍🔬 Der Test für gutes Design ist also seine Klarheit. Wenn wir beim Testen eines Produkts sehen, dass unser Produkt keine Anleitung benötigt und intuitiv benutzt wird, wissen wir, dass wir das Produkt richtig gestaltet haben✌️.

Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter.

5 — Dobrý dizajn je nenápadný

SK: 📜 Dnešným piatym pravidlom sa dostávame do polovice nášho seriálu „10 pravidiel dobrého dizajnu“. 🤔Dieter Rams v ňom objasňuje pripomína podstatnú úlohu produktu. Dodržaním pravidla číslo 5, produkty zákazníka neomrzia ani po rokoch používania. 👊 Práve preto má toto pravidlo dôležité miesto aj pri vývoji produktov u nás vo VALTA engineering.

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: Mit den heutigen fünf Regeln haben wir die Hälfte unserer Serie “10 Regeln für gutes Design” hinter uns gebracht. 🤔Darin macht Dieter Rams deutlich, dass es auf das Produkt ankommt. Wenn man die Regel Nummer 5 befolgt, werden Produkte auch nach Jahren des Gebrauchs nicht langweilig. 👊Deshalb hat diese Regel auch einen wichtigen Platz in der Produktentwicklung hier bei VALTA engineering.

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

6 — Dobrý dizajn je úprimný

SK: 👐 Úprimnosť je ozdobou najtrvácnejších vzťahov. Udržať si otvorenosť a priamosť je potrebné dodržať aj pri dizajne produktu. 🔗 Tento kľúčový detail umožňuje vytvoriť silný vzťah medzi produktom aj jeho užívateľom. 🪄O tento veľký zázrak usilujeme aj mi vo VALTA engineering.

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: 👐Ehrlichkeit ist die Zierde der beständigsten Beziehungen. Offenheit und Direktheit sind auch bei der Produktgestaltung notwendig. 🔗 Dieses wichtige Detail ermöglicht es Ihnen, eine starke Beziehung zwischen dem Produkt und seinem Benutzer zu schaffen. 🪄Dieses große Wunder ist es, was wir bei VALTA engineering anstreben.

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

7 — Dobrý dizajn má dlhú životnosť

SK: 🤔Veríte na pravidlo číslo 7 od Dietera Ramsa? My vo VALTA Engineering áno. V tomto pravidle dobrého dizajnu Dieter Rams 🚀 predbehol dobu. 🍃Uvažovanie o ekológií pri vývoji produktov znamená u nás vo VALTA engineering dbať na funkčnú, morálnu a estetickú životnosť produktov.

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: 🤔Glauben Sie an Dieter Rams’ Regel Nummer 7? Wir von VALTA Engineering schon. Mit dieser Regel des guten Designs war Dieter Rams 🚀 seiner Zeit voraus. 🍃Die Ökologie bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen, bedeutet bei VALTA Engineering, sich um die funktionale, moralische und ästhetische Lebensdauer von Produkten zu kümmern.

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

8 — Dobrý dizajn je prepracovaný do posledného detailu

SK: Venovať sa detailom bolí. 🤕 Má to však zmysel. 💥Drobné nedostatky dokážu zničiť aj ten najlepší dizajn. 💎Naopak starostlivé prepracovanie detailov upriami pozornosť na funkčnosť a zvýrazní estetiku produktu.

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: Es tut weh, auf Details zu achten.🤕 Aber es macht Sinn. 💥Kleine Fehler können selbst das beste Design ruinieren. 💎Umgekehrt lenkt die sorgfältige Beachtung von Details die Aufmerksamkeit auf die Funktionalität und verbessert die Ästhetik des Produkts.

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

9 — Dobrý dizajn je šetrný k životnému prostrediu

SK: 🌎 Ekológií sme sa dotkli už pri pravidle číslo 7. V pravidle 9 už Dieter Rams uvažuje o ekológií priamo. Podobne to robíme aj mi vo VALTA engineering. Uvažujeme o výbere materiálu. Uvažujeme o jeho životnosti, použitom množstve a možnosti recyklácie. 🌱♻️V našom tíme veríme, že funkčné produkty s technickou, morálnou a estetickou životnosťou sú dobrým základom pre zníženie ekologických dopadov.🐳

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: 🌎 Wir haben die Ökologie bereits in Regel Nummer 7 angesprochen. In Regel 9 berücksichtigt Dieter Rams die Ökologie bereits direkt. Das machen wir bei VALTA engineering auch. Wir denken über die Auswahl der Materialien nach. Wir berücksichtigen die Haltbarkeit, die verwendete Menge und die Möglichkeit des Recyclings. 🌱♻️In unserem Team sind wir der Meinung, dass funktionale Produkte mit technischer, moralischer und ästhetischer Haltbarkeit eine gute Grundlage für die Reduzierung der ökologischen Auswirkungen sind.🐳

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

10 — Dobrý dizajn znamená čo najmenší dizajn

SK: 🫵 Na záver to najsilnejšie. ⚡Menej je viac.⚡ Určite ste to už počuli. 🏆Pre nás je to zlaté pravidlo a mierka pre hodnotenie každého návrhu. Každá pochybnosť o funkčnosti, zrozumiteľnosti, ekonomickej náročnosti je riešiteľná týmto pravidlom. Pri dôslednom uplatňovaní tohto pravidla Vám po náročnej práci zostáva v rukách hodnotný diamant. 💠 K diamantu môžme prirovnať aj 10 pravidiel dobrého dizajnu od Dietera Ramsa. Nám vo VALTA engineering pomáhajú. 🛟 Skúste ich použiť aj Vy.

⚡Chceš mať všetkých 10 pravidiel v jednom dokumente? Stiahni si PDF “10 principles of good design”: https://bit.ly/3T0qKmd

DE: 🫵 Schließlich das Stärkste. ⚡Weniger ist mehr.⚡ Ich bin sicher, Sie haben das schon einmal gehört. 🏆Für uns ist es die goldene Regel und der Maßstab für die Bewertung jedes Vorschlags. Jeder Zweifel an Funktionalität, Klarheit, wirtschaftlicher Machbarkeit wird durch diese Regel ausgeräumt. Wenn diese Regel konsequent angewendet wird, halten Sie nach einem harten Arbeitstag einen wertvollen Diamanten in den Händen. 💠 Mit dem Diamanten können wir auch Dieter Rams’ 10 Regeln für gutes Design vergleichen. Sie helfen uns bei VALTA engineering. 🛟 Versuchen Sie selbst, sie anzuwenden.

⚡Möchtest du alle 10 Regeln in einem Dokument haben? Lade dir das PDF “10 principles of good design” herunter: https://bit.ly/3T0qKmd

#readytocreate #productdesign #dieterrams #industrydisruption #exceptionalinnovation #breakthroughideas

Zdieľať referenciu
Páči sa Vám naša práca! Zdieľajte a ukážte ju Vašim priateľom.
Facebook
LinkedIn

Pozrite si najnovšie práce

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Čítať viac »