Reklamná taška kandidáta

Taška komunikuje jednotnú vizuálnu identitu kampane a základné informácie pre identifikáciu kandidáta.

Inzercie a bannery

Návrh inzercií a bannerov vychádza z vizuálnej identity kampane. Inzercie obsahujú naviac výzvu k návšteve webu.

Video prvky kampane

Súčasťou marketingovej komunikácie sú aj krátke informačné videa. Doplnené sú o informačné prvky zobrazované počas videa a záverečná obrazovka so sumárom informačných prvkov.

Informačný plagát

Plagát ponúka možnosť nahliadnuť do tém prezentovaných na webe kandidáta. Poukazuje na riziko šírenia ďalších nezmyslov miesto normálnosti a poukazuje na naliehavosť normálnosti v prístupe a konaní.

Propagačná visačka v MHD

Cieľom návrhu je udržať jednotu usporiadania prvkov s návrhom CLV a dosiahnuť tak maximálnu čitateľnosť a zrozumiteľnosť odkazovaného posolstva.

Citylight pre kandidáta na poslanca

Úvodné oslovenie publika pomocou CLV Jednoduchá podoba je navrhnutá z dôrazom na čitateľnosť posolstva. Komunikujeme kľúčové informácie: meno, cieľ (poslanec MZ a VÚC), logo a claim.